Ανανέωση Εγγραφής

 

  1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προύποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
  2. Η ανανέωση της εγγραφής, υπό τις ανωτέρω προύποθέσεις, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης.