Αρχική Εγγραφή

Άρθρο 12 

  1. Για την οριστικοποι?ηση της εγγραφη?ς των επιλεγε?ντων υποψηφι?ων καταρτιζο?μενων, απαιτει?ται η ε?γκαιρη κατα?θεση στο ΙΕΚ ο?που κατετα?γησαν των απαραι?τητων δικαιολογητικω?ν και η οριστικοποι?ηση της εγγραφη?ς με την απο?κτηση Ειδικου? Κωδικου? Σπουδαστη? ΙΕΚ .
  2. Η μη οριστικοποι?ηση της εγγραφη?ς στο δημο?σιο ΙΕΚ το αργο?τερο εντο?ς αποκλειστικη?ς ημερομηνι?ας συ?μφωνα με την προκη?ρυξη, ε?χει ως συνε?πεια την απω?λεια της αρχικη?ς επιλογη?ς εγγραφη?ς.

 

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.