Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση Εργοδότη. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη. Στο τέλος της σελίδας χρειάζεται υπογραφή, ονοματεπώνυμο και σφραγίδα. Μην συμπληρώνετε ημερομηνία έναρξης και λήξης πρακτικής προς αποφυγή λάθους.
 2. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Στο τέλος της σελίδας χρειάζεται υπογραφή, ονοματεπώνυμο και σφραγίδα.
 3. Συμφωνητικό - Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενου. Συμπληρώνετε σε 3 αντίτυπα, όλα πρωτότυπα.
 4. Αίτηση προς το ΙΕΚ φοίτησης την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και την υπογράφει (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
 5. Υπεύθυνη δήλωση σπουδαστή, την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και την υπογράφει (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
 6. Έντυπο μητρώου ασκούμενου, το οποίο συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και το υπογράφει (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
 7. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο Ε’ εξάμηνο κατάρτισης (εξάμηνο πρακτικής άσκησης), το οποίο συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και το υπογράφει (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δύο πλευρές)
 9. Α.Φ.Μ. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
 10. Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία του ΑΜΚΑ
 11. Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ η  βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ ή Αριθμός Συστήματος ΕΦΚΑ.
 12. ΙΒΑΝ Τράπεζας.Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή Βεβαίωση από την Τράπεζα.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 1. Βεβαίωση Εργοδότη
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη
 3. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (σε 3 αντίτυπα)
 4. Αίτηση έναρξης πρακτικής Άσκησης
 5. Έντυπο μητρώο ασκουμένου
 6. Υπεύθυνη δήλωση Σπουδαστή
 7. Αίτηση ανανέωσης σπουδαστή
 8. Απογραφικό δελτίο εισόδου (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Να μην εκτυπώνεται προς το παρόν.)
 9. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Εκτυπώστε το μόνοι σας! images
 10. Απογραφικό δελτίο εξόδου (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Να μην εκτυπώνεται προς το παρόν.)
 11. Βεβαίωση Παρουσίας (Εργοδότη Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης)
 12. Αίτηση απαλλαγής απο την Πρακτική Άακηση

 

ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

1. Βεβαίωση Εργοδότη

2 Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη

3. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (σε 3 αντίτυπα)

4. Αιτηση έναρξης πρακτικής άσκησης

5. Έντυπο Μητρώου Ασκούμενου

6. Υπεύθυνη - Δήλωση σπουδαστή

7. Αιτηση ανανέωσης εγγραφής

8. Απογραφικό Εισόδου (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Να μην εκτυπώνεται προς το παρόν.)

9. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης - Εκτυπώστε το μόνοι σας! images

10. Απογραφικό Εξόδου (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Να μην εκτυπώνεται προς το παρόν.)

11. Βεβαίωση Παρουσίας (Εργοδότη Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης)

12. Αίτηση Απαλλαγής από Πρακτική Άσκηση