Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

 

  1. Το διδακτικο? ε?τος στα Ινστιτου?τα Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης (ΙΕΚ) α?ρχεται την 1η Οκτωβρι?ου και, σε περι?πτωση Σαββα?του η? Κυριακη?ς, μετατι?θεται την αμε?σως επο?μενη Δευτε?ρα και λη?γει την 30η Ιουνι?ου εκα?στου ε?τους. Περιλαμβα?νει, δε, δυ?ο εξα?μηνα φοι?τησης ε?καστο, το ανω?τερο 300 ωρω?ν κατα?ρτισης. Για το χειμερινο? εξα?μηνο οι εγγραφε?ς, οι ανανεω?σεις εγγραφω?ν και οι κατατα?ξεις στους ανωτε?ρω φορει?ς πραγματοποιου?νται απο? την 1η Σεπτεμβρι?ου ε?ως την 30η Σεπτεμβρι?ου εκα?στου ε?τους, ενω? οι εγγραφε?ς για τις ειδικο?τητες που πραγματοποιου?νται το εαρινο? εξα?μηνο πραγματοποιου?νται απο? την 15η Ιανουαρι?ου ε?ως και την παραμονη? ε?ναρξης του εαρινου? εξαμη?νου εκα?στου ε?τους (α?ρθρο 47, παρ. 8 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).
  2. Η φοι?τηση στα Ι.Ε.Κ. ει?ναι πε?ντε (5) συνολικα? εξαμη?νων, επιμερισμε?νη σε τε?σσερα (4) εξα?μηνα θεωρητικη?ς και εργαστηριακη?ς κατα?ρτισης συνολικη?ς δια?ρκειας 1.200 διδακτικε?ς ω?ρεςειδικο?τητας, συ?μφωνα με τα εγκεκριμε?να προγρα?μματα σπουδω?ν, και σε ε?να εξα?μηνο Πρακτικη?ς Α?σκησης η? Μαθητει?ας συνολικη?ς δια?ρκειας 960 ωρω?ν. Η φοι?τηση δυ?ναται να α?ρχεται κατα? το χειμερινο? η? εαρινο? εξα?μηνο για αποφοι?τους δευτεροβα?θμιας μη υποχρεωτικη?ς τυπικη?ς εκπαι?δευσης η? και αποφοι?τους ανωτε?ρων απο? αυτη? βαθμι?δας η? και αποφοι?τους ΣΕΚ. Το πε?μπτο εξα?μηνο Πρακτικη?ς Α?σκησης δυ?ναται να λαμβα?νει χω?ρα παρα?λληλα κατα? τη δια?ρκεια του τρι?του και του τε?ταρτου εξαμη?νου φοι?τησης. Ο με?γιστος αριθμο?ς ανα? εκπαιδευτη? καθορι?ζεται σε τρια?ντα (30) καταρτιζο?μενους, σε εργαστηριακα? η? θεωρητικα? η? και μεικτα? μαθη?ματα (α?ρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).
  3. Η κατα?ρτιση κα?θε εξαμη?νου θεωρει?ται πλη?ρης, ο?ταν ε?χουν συμπληρωθει? οι προβλεπο?μενες απο? το προ?γραμμα σπουδω?ν ω?ρες. Σε περι?πτωση κατα? την οποι?α, σε ε?να η? περισσο?τερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθει? κατα?ρτιση, συνολικα? η? σε επι?πεδο θεματικη?ς ενο?τητας, για οποιοδη?ποτε λο?γο, παρατει?νεται αντι?στοιχα η κατα?ρτιση του εξαμη?νου με απο?φαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μο?νον σε εξαιρετικε?ς και αιτιολογημε?νες περιπτω?σεις.
  4. Οι ω?ρες κατα?ρτισης εκα?στου εξαμη?νου δυ?νανται να εκτει?νονται συ?μφωνα με τα ωρολο?για προγρα?μματα απο? δω?δεκα (12) ε?ως και δεκαπε?ντε (15) εβδομα?δες, αρκει? να ολοκληρω?νεται αποκλειστικα? την 15η Φεβρουαρι?ου το χειμερινο? εξα?μηνο και την 30η Ιουνι?ου το εαρινο? εξα?μηνο.
  5. Το εβδομαδιαι?ο ωρολο?γιο προ?γραμμα κατα?ρτισης καθορι?ζεται σε 20 ω?ρες, δυ?ναται ο?μως να αυξομειω?νεται κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου κατα? 30%, η?τοι μπορει? να κυμαι?νεται απο? δεκατε?σσερις (14) ε?ως και ει?κοσι ε?ξι (26) ω?ρες ανα? εβδομα?δα.
  6. Κατα? τη συμπλη?ρωση κα?θε εκατο? (100) διδακτικω?ν ωρω?ν κατα?ρτισης, θα πρε?πει να ε?χει ολοκληρωθει? ο προβλεπο?μενος απο? το ωρολο?γιο προ?γραμμα αριθμο?ς των θεωρητικω?ν, εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των. Κατα? την ολοκλη?ρωση των ωρω?ν κατα?ρτισης ανα? εξα?μηνο, θα πρε?πει να ε?χει ολοκληρωθει? το συ?νολο της αναλογι?ας των προβλεπο?μενων θεωρητικω?ν, εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.