Διάρκεια μαθημάτων

1. Η κατα?ρτιση περιλαμβα?νει μαθη?ματα:

α)Θεωρητικα?: Θεωρητικα? χαρακτηρι?ζονται τα μαθη?ματα των οποι?ων η διδασκαλι?α πραγματοποιει?ται απο? ε?ναν εκπαιδευτη?, μο?νον σε αι?θουσες διδασκαλι?ας και ε?χουν ως σκοπο? να αποκτη?σουν οι καταρτιζο?μενοι τις γνω?σεις που ει?ναι απαραι?τητες για να κατανοη?σουν το γνωστικο? αντικει?μενο της κατα?ρτιση?ς τους.
β) Εργαστηριακα?: Εργαστηριακα? χαρακτηρι?ζονται τα μαθη?ματα εκει?να τα οποι?α αποβλε?πουν στην εμπε?δωση του θεωρητικου? με?ρους της κατα?ρτισης και στην απο?κτηση δεξιοτη?των, πραγματοποιου?νται δε αποκλειστικα? στους εργαστηριακου?ς χω?ρους ενω? δυ?ναται να παρε?χονται στο συ?νολο η? σε με?ρος των εγγεγραμμε?νων φοιτου?ντων κα?θε τμη?ματος.
γ) Μικτα?: Μικτα? χαρακτηρι?ζονται τα μαθη?ματα που απαιτου?ν ταυτο?χρονη θεωρητικη? κατα?ρτιση και απο?κτηση δεξιοτη?των.

2. Η δια?ρκεια της ωριαι?ας διδασκαλι?ας ο?λων των μαθημα?των καθορι?ζεται σε 45 λεπτα?. Ο με?γιστος αριθμο?ς των ωρω?ν διδασκαλι?ας καθορι?ζεται σε οκτω? (8) ω?ρες ανα? ημε?ρα κατα?ρτισης.

Η διδασκαλι?α των εργαστηριακω?ν μαθημα?των η? του εργαστηριακου? με?ρους των μικτω?ν μαθημα?των ει?ναι δυνατο? να γι?νεται συνεχο?μενη με?χρι τρεις (3) ω?ρες.
3. Μετα? την ει?σοδο του εκπαιδευτη? στην αι?θουσα διδασκαλι?ας η? στον εργαστηριακο? χω?ρο, δεν επιτρε?πεται η ει?σοδος καταρτιζομε?νων.

4. Οι παρουσι?ες λαμβα?νονται υποχρεωτικα? ανα? ω?ρα κατα?ρτισης κατα? την ε?ναρξη? της και με ευθυ?νη του εκπαιδευτη? η? των εκπαιδευτω?ν.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.