Παρουσίες-Απουσίες-Χαρακτηρισμός Φοίτησης

  1. Μετα? την ει?σοδο του εκπαιδευτη? στην αι?θουσα διδασκαλι?ας η? στον εργαστηριακο? χω?ρο, δεν επιτρε?πεται η ει?σοδος καταρτιζομε?νων.
  2. Οι παρουσι?ες λαμβα?νονται υποχρεωτικα? ανα? ω?ρα κατα?ρτισης κατα? την ε?ναρξη? της και με ευθυ?νη του εκπαιδευτη? η? των εκπαιδευτω?ν.
  3.  Η φοι?τηση ει?ναι υποχρεωτικη? για ο?λα τα μαθη?ματα.
  4. Επαρκη?ς χαρακτηρι?ζεται η φοι?τηση σε κα?θε μα?θημα στο οποι?ο ο καταρτιζο?μενος σημει?ωσε αριθμο? ωριαι?ων απουσιω?ν μικρο?τερο η? ι?σο του δεκαπε?ντε 15% του συνο?λου των προβλεπομε?νων ωρω?ν διδασκαλι?ας του μαθη?ματος κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου, στρογγυλοποιου?μενο στον πλησιε?στερο ακε?ραιο αριθμο?.
  5. Σε εξαιρετικε?ς περιπτω?σεις και υ?στερα απο? απο?φαση της Διοι?κησης του ΙΕΚ, το προαναφερθε?ν ο?ριο μπορει? να αυξα?νεται κατα? 5% ανα? μα?θημα, αλλα? σε καμι?α περι?πτωση το συ?νολο των απουσιω?ν ο?λων των μαθημα?των στο εξα?μηνο κατα?ρτισης, δεν πρε?πει να υπερβαι?νει το ει?κοσι 20% του συνο?λου των προβλεπομε?νων ωρω?ν κατα?ρτισης.
  6. Σε κα?θε α?λλη περι?πτωση η φοι?τηση χαρακτηρι?ζεται ανεπαρκη?ς.
  7. Ο χαρακτηρισμο?ς της φοι?τησης των καταρτιζομε?νων γι?νεται μετα? τη λη?ξη της διδασκαλι?ας των μαθημα?των του εξαμη?νου και πριν απο? τις τελικε?ς εξετα?σεις. Η Διοι?κηση του ΙΕΚ ανακοινω?νει τα αποτελε?σματα του χαρακτηρισμου? της φοι?τησης στους καταρτιζο?μενους την επομε?νη της λη?ξης της διδασκαλι?ας των μαθημα?των του εξαμη?νου, με σκοπο? να συμμετε?χουν ο?σοι δικαιου?νται στις τελικε?ς εξετα?σεις.
  8. Εα?ν κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου, κα?ποιος καταρτιζο?μενος συμπληρω?σει ανα? μα?θημα αριθμο? απουσιω?ν μεγαλυ?τερο ο?σων προβλε?πονται στις παραγρα?φους 2 και 3 του παρο?ντος α?ρθρου, η Διοι?κηση του ΙΕΚ με απο?φαση του Διευθυντη? διακο?πτει πα?ραυτα τη φοι?τηση? του. Σε περι?πτωση καταρτιζο?μενου υπο?χρεου στρατιωτικη?ς θητει?ας, ενημερω?νεται το αρμο?διο Στρατολογικο? Γραφει?ο.
  9. Ο καταρτιζο?μενος δεν ε?χει δικαι?ωμα προσε?λευσης στις τελικε?ς εξετα?σεις του εξαμη?νου κατα?ρτισης των μαθημα?των στα οποι?α η φοι?τηση? του χαρακτηρι?στηκε ως ανεπαρκη?ς. Τα μαθη?ματα αυτα? υποχρεου?ται να παρακολουθη?σει εκ νε?ου, χωρι?ς δικαι?ωμα εγγραφη?ς του στο επο?μενο εξα?μηνο.
  10. Καταρτιζο?μενος στο αρχικο? εξα?μηνο κατα?ρτισης του οποι?ου η φοι?τηση σε ο?λα τα μαθη?ματα χαρακτηρι?ζεται ανεπαρκη?ς, υποχρεου?ται, προκειμε?νου να επανεγγραφει?, να επανεπιλεγει? με τις διαδικασι?ες του παρο?ντος κανονισμου?.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.