Ωρομίσθιο

                                       Ωρομίσθιο


Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.
δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.
ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) ευρώ.


στ) Εμπειροτέχνες.
Ι. δεκατρία (13) ευρώ.
II. δεκατέσσερα (14) ευρώ.
III. Δεκαέξι (16) ευρώ.


2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με:
α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας)
β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο
γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.

Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν

Τυχόν ενδιαφερόμενοι εμπειροτέχνες εκπαιδευτές παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα και τεκμηριωμένα το αίτημα τους.


Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές Δ.ΙΕΚ (ΦΕΚ 3276/2013, αριθμ. 2/106902/0022).

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.