Νομοθεσία ΙΕΚ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΕΚ

 

1. Ν. 2009/1992
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» 
Ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπεται η ίδρυση δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ, με τα πρώτα να εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό και τα δεύτερα να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από αυτόν.

2. Ν. 2327/1995
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων παιδείας, έρευνας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156)
Με το άρθρο 4 του νόμου ιδρύεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

3. Ν. 2525/1997
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188)
Με το άρθρο 5 του νόμου προβλέπεται η ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ρυθμίζονται θέματα φοίτησης και στελέχωσης των σχολείων αυτών.

4. Ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78)
Με το άρθρο 10 του νόμου ρυθμίζονται θέματα του ΟΕΕΚ και των δημοσίων ΙΕΚ.

5. Ν. 2909/2001
«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188)
Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα δημόσια ΙΕΚ, στο πλαίσιο του ΟΕΕΚ. Με το νόμο αυτό η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

6. Ν. 3369/2005
«Συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 171)
Περιέχει ιδίως διατάξεις σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση

7. Ν. 3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163)
Θεσμικό νομοθέτημα για τη Διά Βίου Μάθηση, ενδεικτικά συστηματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του κλάδου, οργανώνει τους φορείς σε φορείς διοίκησης και σε φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, αναβαθμίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διά βίου μάθηση.

8. N. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)
Το άρθρο 54 του νόμου τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3879/2012

9. Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016» (ΦΕΚ Α΄ 222)
Στο πλαίσιο των σημαντικών ρυθμίσεων για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης που περιέχονται στον Εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στο νομικό καθεστώς της διά βίου μάθησης. Ειδικότερα εισάγεται η έννοια του Κέντρου ΔΒΜ Επιπέδου Ένα και Κέντρου ΔΒΜ Επιπέδου Δύο. Όπου στο νόμο αναφέρεται Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών νοείται ΚΔΒΜ Επιπέδου Ένα, όπου ΚΕΚ ΚΔΒΜ Επιπέδου Δύο. Ρυθμίζονται ζητήματα αδειοδότησης και εποπτείας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης (βλ. Παράγραφο Θ του άρθρου πρώτου).

10. N.4115/2013
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
Με το Ν. 4115/2013 κυρώθηκαν οι Οργανισμοί του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ταυτόχρονα, ρυθμίστηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Γενική Γραμματεία με ιδιαίτερη σημασία να έχουν οι διατάξεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων ελληνομάθειας».

11. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19-11-2012

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ Α΄ 229)
Τροποποιούνται (μεταξύ άλλων) διατάξεις σχετικές με τη διά βίου μάθηση που περιέχονται στο Ν. 4093/2012

12. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5-12-2012
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 237) Τροποποιούνται (μεταξύ άλλων) διατάξεις σχετικά με τη διά βίου μάθηση που περιέχονται στο Ν. 4039/2012.

13. Ν. 4186/2013. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.Δείτε το νόμο εδώ

14. Ν.4763/2020
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις Δείτε το νόμο εδώ.

Πηγή: http://www.gsae.edu.gr/el/thesmiko-plaisio/nomoi

 

 

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.