Βαθμολόγηση

  1. Η επι?δοση των καταρτιζομε?νων στην εξε?ταση προο?δου αποτελει? το βαθμο? προο?δου (Β.Π.) του εξαμη?νου στο μα?θημα.
  2. Η επι?δοση των καταρτιζομε?νων στην τελικη? εξε?ταση αποτελει? το βαθμο? τελικη?ς εξε?τασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμη?νου στο μα?θημα.
  3. Η τελικη? βαθμολογι?α (Τ.Β) του μαθη?ματος διαμορφω?νεται κατα? 60% απο? το βαθμο? της γραπτη?ς τελικη?ς εξαμηνιαι?ας εξε?τασης και κατα? 40% απο? το με?σο ο?ρο του βαθμου? προο?δου (Β.Π.), στρογγυλοποιου?μενος στον πλησιε?στερο ακε?ραιο αριθμο?.
  4. Ο?ταν ε?να εργαστηριακο? μα?θημα διδα?σκεται απο? περισσο?τερους του ενο?ς εκπαιδευτε?ς, καθε?νας βαθμολογει? αυτοτελω?ς. Ο με?σος ο?ρος των βαθμολογιω?ν αυτω?ν αποτελει? τη βαθμολογι?α της εξε?τασης, προο?δου η? τελικη?ς (Β.Π. η? Β.Τ.Ε).
  5. Ο βαθμο?ς της εξε?τασης μικτου? μαθη?ματος, προο?δου η? τελικη?ς (Β.Π. η? Β.Τ.Ε), ει?ναι ο με?σος ο?ρος των επι? με?ρους βαθμολογιω?ν εξε?τασης του θεωρητικου? και εργαστηριακου? με?ρους.
  6. Δεν εξα?γεται τελικη? βαθμολογι?α σε μα?θημα για το οποι?ο η φοι?τηση του καταρτιζομε?νου ε?χει χαρακτηριστει? ανεπαρκη?ς, κατα? τα προβλεπο?μενα κατωτε?ρω.
  7. Το α?θροισμα της τελικη?ς βαθμολογι?ας ο?λων των μαθημα?των κατα?ρτισης, συμπεριλαμβανομε?νων, σε περι?πτωση κατα?ταξης, και εκει?νων των οποι?ων ε?χει κατοχυρωθει? η βαθμολογι?α, διαιρου?μενο με τον αριθμο? των μαθημα?των, αποτελει? το γενικο? με?σο ο?ρο βαθμολογι?ας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζο?μενου στο εξα?μηνο αυτο?.
  8. Ο?που προβλε?πεται απαλλαγη? απο? μαθη?ματα, το πλη?θος αυτω?ν των μαθημα?των δεν υπολογι?ζεται κατα? τον υπολογισμο? του Γ.Μ.Ο.Β.
  9. Η κλι?μακα βαθμολογι?ας ορι?ζεται απο? 1 ε?ως 10.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.