Πρόοδος Καταρτιζόμενου

1. Ο καταρτιζο?μενος εγγρα?φεται στο επο?μενο εξα?μηνο κατα?ρτισης, εφο?σον δεν υποχρεου?ται σε επαναπαρακολου?θηση μαθη?ματος και συντρε?χει μια απο? τις παρακα?τω πρου?ποθε?σεις:

α) Η τελικη? βαθμολογι?α του σε κα?θε μα?θημα ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5).
β) Υστερει? σε ε?να μο?νο μα?θημα, ενω? ο γενικο?ς με?σος ο?ρος βαθμολογι?ας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμη?νου, συμπεριλαμβανομε?νης και αυτη?ς που υστε?ρησε, ει?ναι τουλα?χιστον ε?ξι (6).
2. Στην ανωτε?ρω περι?πτωση 1β, ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να επανεξεταστει? στο μα?θημα που υστε?ρησε, στην εξεταστικη? περι?οδο του εξαμη?νου που παρακολουθει? εντο?ς επτα? (7) ημερω?ν. Η βαθμολογι?α της εξε?τασης αυτη?ς, σε περι?πτωση που ει?ναι ι?ση η? μεγαλυ?τερη του 5, ει?ναι η νε?α τελικη? βαθμολογι?α στο μα?θημα.
14
3. Εα?ν η νε?α βαθμολογι?α δεν ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5), ο καταρτιζο?μενος αποκτα? δικαι?ωμα εγγραφη?ς στο επο?μενο εξα?μηνο, αλλα? υποχρεου?ται να επανεξεταστει? στο μα?θημα που υστε?ρησε στην αμε?σως επο?μενη εξεταστικη? περι?οδο. Στην περι?πτωση που η βαθμολογι?α ει?ναι εκ νε?ου κα?τω του πε?ντε (5), υποχρεου?ται να επαναπαρακολουθη?σει το μα?θημα.
4. Σε κα?θε α?λλη περι?πτωση ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να επαναλα?βει την κατα?ρτιση μο?νο στα μαθη?ματα του εξαμη?νου στα οποι?α υστε?ρησε.
5.Εα?ν στο ΙΕΚ δε λειτουργει? τμη?μα ειδικο?τητας και εξαμη?νου σε μα?θημα του οποι?ου ο καταρτιζο?μενος υστε?ρησε σε βαθμολογι?α η? ει?χε ανεπαρκη? κατα?ρτιση, δι?δεται η δυνατο?τητα για την παρακολου?θηση των μαθημα?των ο καταρτιζο?μενος να εντα?σσεται σε τμη?μα ειδικο?τητας αντιστοι?χου εξαμη?νου ο?που διδα?σκονται τα μαθη?ματα που οφει?λει να παρακολουθη?σει η? το ΙΕΚ να δημιουργει? ειδικο? τμη?μα προ?σθετης κατα?ρτισης, για τον καταρτιζο?μενο η? τους καταρτιζο?μενους, οι οποι?οι δεν ει?ναι δυνατο?ν να αντιμετωπιστου?ν με τις παραπα?νω δυνατο?τητες.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.