Επιλογή εκπαιδευτών

 

Η επιλογή εκπαιδευτών γίνεται μέσα από τους αξιολογικούς πίνακες
του μητρώου εκπαιδευτών με βάση την κείμενη νομοθεσία,
τους οδηγούς σπουδών και  τη σειρά κατάταξης.
Τα αποτελέσματα  υπάρχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων
που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του  ΙΕΚ βλέπε  εδώ. Σε περίπτωση
αβλεψίας ή λάθους και με γνώμονα την διαφάνεια ο εκπαιδευτής
υποβάλλει άμεσα αίτηση θεραπείας  στο ΙΕΚ  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.